Web design and SEO
Когато се налага да се направи сондаж за вода винаги трябва да се имат предвид редица фактори при избора на изпълнител на проекта.

Хубаво е да се планират сондажните работи за добив на вода, така че да се извършват в сухо време и при подходящи метеорологични условия. По този начин ще се гарантира реализацията на сондажния проект. Не трябва да се забравя, че в сондажната дейност често се използват тежки машини и поради това сухото време е от основно значение.

Планиране на инвестицията 


Необходимо е да се вземе предвид, че един сондаж за добив на вода независимо от целдта си е голяма инвестиция с различни разходни пера. И поради това се налага да се направи много добра количествена сметка, така че да се получи най-добрия резултат. Едно от нещата от които не трябва да се пести е именно геофизичното измерване с електроди за търсене на вода . По този начин ще се открие еднозначно най-доброто място, където има вода.

Откриване на водоносните зони 

След като се планират дейностите по сондажния проект и се разпределят бюджетните части се налага да се пристъпи към откриване на водата.

За да се установят зоните, които са подходящи за сондиране съществуват редица методи. Един от утвърдените в практиката научни методи е чрез Геофизично измерване на естествените потенциали на средата. Този подход е доказан чрез много проекти през годините и в български условия се използва със 100% успех при търсене на вода.

Въпрос на най-подходящото място 


Понякога условията на мястото не позволяват директно сондиране. В такъв случай е добре да се направят няколко измервания в избрания участък, така че да има няколко потенциални места за сондаж.

Експертен анализ на данните


Геофизичното измерване за търсене на вода с електроди позволява чрез получените данни да се направи анализ и на водните ресурси в района като цяло. Също така на база геоложките условия и измервателните данни е възможно да се прогнозира конкретен обем на добива на вода. Анализът на измерванията се извършва от експертен екип с най-съвременни методики, които гарантират цялостност и качество на получените резултати.

Проектиране на сондажна конструкция 


Когато екипът, който провежда измерванията на терен е в състояние и да проектира на последващ етап сондажната конструкция се гарантира оптимизиране на разходите и получените резултати.
В комбинация с измерванията след анализ и експертна оценка на резултатите специалистите са в състояние с проектират най-подходящата конструкция на сондажа. По този начин се постига оптимално оползотворяване на водните ресурси, които са открити в началния етап.
След извършване на измерването е възможно да се получи цялостна документация, която включва анализ и експертна оценка на резултатите. Също така възможност за проектиране на конструкцията на сондажа в съответствие с терена и геоложките условия и с необходимите обеми за добив на вода.
И не на последно място оптимизиране и добро управление на разходите на време и финансови ресурси.

Post a Comment

По-нова По-стара